fbpx
Uslovi doživotnog programa garancije 2019-10-24T12:08:21+00:00

Uslovi doživotnog programa zamene

Privredno društvo Mobile Outfitters Društvo sa ograničenom odgovornošću, ul. Knez Mihaila 21/a, 11000 Beograd, Republika Srbija, matični broj: 21304344,  Beog PIB: 110135086 daje sledeću garancijsku izjavu povodom postavljanja folije na Vaš uređaj. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove doživotne garancije jer se oni primenjuju na foliju koju smo postavili na Vaš uređaj i kršenjem ovih uslova poništava se garancija.

Period sušenja – 2 časa

Zbog prirode tehničko-tehnološkog procesa, nakon profesionalnog postavljanja folije, uređaj na koji je folija postavljenja treba da se osuši. Period sušenja folije iznosi 2 časa od momenta postavljanja. Uređaj na koji je postavljenja folija nemojte da koristite 2 časa. Ukoliko uređaj ipak koristite u kraćem periodu od navedenog, time poništavate garanciju.

Bez futrole

Osim ukoliko Vaša folija nije predviđena za upotrebu u futroli uređaj na koji je postavljenja folija nemojte držati u futroli, jer futrola može oštetiti postavljenju foliju.

Stavljanje i vađenje uređaja iz futrole može u određenim slučajevima da prouzrokuje odlepljivanje folije.

Takođe postavljena folija može poprimiti boju ukoliko uređaj na koji je postavljenja folija držite u obojenoj futroli. Do prenosa boje na postavljenu foliju može doći i od drugih predmeta sa kojima je uređaj u kontaku, kao što su na primer novčanik ili šminka.

Redovna upotreba

Ova garancijska izjava odnosi se samo i isključivo na redovnu upotrebu uređaja na koji je postavljenja folija. Ništa u ovoj garancijskoj izjavi ne može da se tumači kao davanje garancije na produženi rok trajanja samog uređaja na koji je folija postavljenja ili otpornost uređaja na hladnoću, toplotu, tečnosti, gasove, dejstvo drugih objekata na uređaj kao i dejstvo sile (pad uređaja, udarac drugog predmeta i slično). Uređaj na koji je postavljenja folija ne postaje neuništiv niti se postavljanjem folije deluje na bilo koje druge karakteristike uređaja na koji je folija postavljenja. Svako korišćenje uređaja van redovne upotrebe uređaja poništava garanciju za postavljenju foliju.

Ostali uslovi garancije

Da bi garancija bila važeća u obavezi ste da nam dostavite fiskalni račun i orginalno postavljenu korišćenu foliju.

Cena doživotne garancije je jednaka ceni postavljanja folije. Ova cena se ne naplaćuje ukoliko je u pitanju greška na samoj foliji i ukoliko se uređaj na koje je folija postavljena donese u roku od 7 dana od dana postavljanja folije.

Pravo na doživotnu zamenu folije odnosi se samo na onaj uređaj na koji je folija orginalno postavljena i ne može se prenositi na druge uređaje bez obzira da li je drugi uređaj iste marke i modela.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da zahtevate da se nesaobraznost otkloni zamenom samo u slučaju da postavljena folija nije opisu odnosno uzorku koji ste od nas dobili, odnosno ako nema opisana svojstva. U skladu sa odredbama zakona u drugim slučajevima vraćamo novac.

Ništa u ovoj garancijskoj izjavi ne ograničava, niti utiče na primenu Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona Republike Srbije.